Prawo karne

  • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym i o wznowienie postępowania, a także w sprawach o wykroczenia;

  • postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary;

  • uczestniczenie w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze, jak również udział w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania reprezentowanie pokrzywdzonego, m. in. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;

  • występowanie przed Sądem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;

  • obrona nieletnich przed Sądem Rodzinnym

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top