Prawo gospodarcze

 • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • pomoc prawna w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracji firm,
 • sporządzanie umów spółek,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • kompleksowa obsługa związana z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń),
 • doradztwo w zakresie kontraktów handlowych, w tym sporządzanie, wypowiadanie standardowych i niestandardowych umów oraz opiniowanie projektów umów, jak również wspieranie procesów negocjacyjnych,
 • prowadzenie spraw spornych, w tym sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych lub innych pism procesowych w sprawach gospodarczych,
 • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji lub patentów/praw ochronnych/praw z rejestracji.

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top